Inbank AS-i 2018. aasta kolmanda kvartali majandustulemused

GlobeNewswire - Earnings Releases And Operating Results

Inbanki kasum 2018. aasta kolmandas kvartalis oli 1,5 miljonit eurot ning aasta esimesel üheksal kuul kokku 6,3 miljonit eurot.

Kvartali lõpuks ulatus Inbanki laenuportfell 199,5 miljoni ning hoiuseportfell 187,2 miljoni euroni. Aastases võrdluses kasvas Inbanki laenuportfell 130,9% ja hoiuseportfell 139,1%.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul olid tulemused tugevad. „Aasta esimese üheksa kuuga väljastas Inbank laene mahus 142,9 miljonit eurot, mis oli 68,4% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Jätkuvalt olid tulemused head Eestis, Lätis ja Leedus ning töö Poola filiaalis hakkas tooma esimesi käegakatsutavaid tulemusi,“ ütles Andresoo.

Krediiditoodete müügimaht aasta esimesel üheksal kuul oli Eestis 52,5 miljonit, Lätis 29,9 miljonit, Leedus 54,8 miljonit ja Poolas 5,7 miljonit eurot.

Lisaks ärimahtude suurenemisele tugevnes kolmandas kvartalis Inbanki meeskond. “Inbanki ülegrupilise riskiüksuse juhiks ja viiendaks juhatuse liikmeks sai augustis pikaajalise panganduskogemusega Ivar Kallast. Eesti äriüksust asus septembris juhtima kahekümneaastase tippjuhtimise kogemusega Margus Kastein ja lisaks liitus meiega Playtechi pikaajaline personalijuht Martina Põldvere,” sõnas Andresoo.

Hoiuseid kaasas Inbank üheksa kuuga 107,6 miljoni euro väärtuses: Saksamaalt 87,9, Eestist 13,8 ja Poolast 5,9 miljonit eurot.

Olulised finantsnäitajad seisuga 30. september 2018

  • Bilansimaht 262,8 miljonit eurot 
  • Laenuportfelli suurus 199,5 miljonit eurot 
  • Hoiuste maht 187,2 miljonit eurot 
  • Kasum 6,3 miljonit eurot, kolmanda kvartali kasum 1,5 miljonit eurot
  • Omakapital 33,4 miljonit eurot 
  • Omakapitali tootlus 30,3%

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne

EURt        
  III kv 2018 9 kuud 2018 III kv 2017 9 kuud 2017
         
Intressitulu 7 079 15 785 3 382 9 378
Intressikulu -1 151 -2 549 -496 -1 472
Neto intressitulu 5 928 13 236 2 886 7 906
         
Teenustasutulu 188 523 144 398
Teenustasukulu -370 -720 -155 -439
Neto teenustasutulu -182 -197 -11 -41
         
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 1 204 0 0
Muud põhitegevusega seotud tulud 277 452 148 543
         
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 6 023 14 695 3 023 8 408
         
Personalikulud -1 509 -4 034 -1 029 -2 908
Turunduskulud -474 -945 -192 -680
Halduskulud -800 -1 832 -437 -1 145
Põhivara kulum -124 -284 -53 -157
Tegevuskulud kokku -2 907 -7 095 -1 711 -4 890
         
Kasum enne laenude allahindluse kulu 3 116 7 600 1 312 3 518
         
Kasum sidusettevõtetelt 0 1 986 1 123 6 188
Laenude allahindluse kulu -1 248 -3 087 -924 -2 655
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 1 868 6 499 1 511 7 051
         
Tulumaks -322 -274 70 221
Aruandeperioodi puhaskasum 1 546 6 225 1 581 7 272
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse        
Realiseerumata kursivahed -58 52 19 6
Aruandeperioodi koondkasum 1 488 6 277 1 600 7 278
         
Puhaskasum omistatud        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 541 6 214 1 553 7 271
Mittekontrolliv osalus 4 11 28 1
Aruandeperioodi puhaskasum 1 545 6 225 1 581 7 272
         
Kokku koondkasum omistatud        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 483 6 266 1 571 7 277
Mittekontrolliv osalus 5 11 29 1
Aruandeperioodi koondkasum 1 488 6 277 1 600 7 278

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EURt    
  30.09.2018 31.12.2017
     
     
Varad    
Sularaha 4 4
Nõuded keskpankadele, sh kohustuslik reservkapital 35 825 14 767
Nõuded krediidiasutustele 12 934 8 530
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 4 600 0
Laenud ja nõuded klientidele 199 534 92 895
Investeeringud sidusettevõtetesse 97 7 806
Materiaalsed varad 526 279
Immateriaalsed varad 7 199 816
Muud finantsvarad 61 61
Muud varad 1 480 459
Edasilükkunud tulumaksu vara 571 364
Varad kokku 262 831 125 981
     
Kohustised    
Laen krediidiasutustelt 16 683 0
Klientide hoiused 187 209 95 056
Muud finantskohustised 7 003 1 263
Muud kohustised 2 043 1 136
Emiteeritud võlaväärtpaberid 10 017 0
Allutatud võlaväärtpaberid 6 487 6 480
Kohustised kokku 229 442 103 935
     
Omakapital    
Aktsiakapital 874 782
Ülekurss 15 053 9 068
Kohustuslik reservkapital 79 79
Muud reservid 1 419 1 352
Jaotamata kasum 15 927 10 739
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 33 352 22 020
Mittekontrolliv osalus 37 26
Omakapital kokku 33 389 22 046
     
Kohustised ja omakapital kokku 262 831 125 981

Aastal 2015 pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa ja Austria turult.

Lisainfo:
Kristin Pihu
Inbank AS 
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
kristin.pihu@inbank.ee
+372 5348 2436

Manus

http://globenewswire.com/news-release/2018/11/05/1644734/0/et/Inbank-AS-i-2018-aasta-kolmanda-kvartali-majandustulemused.html

Leave a Reply